Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:
 

 


Polseguera

Gramàtica anglesa gratuïta (Bàsic » Mitjà)

 

UNITAT 5 - Llista de verbs irregulars anglesos

 

Versió compacta

 

A les unitats següents, ens encarregarem de les formes verbals i dels seus usos. La llista que trobaràs més avall et serà d'especial utilitat per a la formació d'alguns temps verbals. La incloem ara perquè cal que l'aprengues o, si açò no és possible, que la tingues sempre a mà.

 

Abans de començar, s'ha de tenir en compte:

(1) que s'ha posat només un significat a les traduccions, però que en pot haver d'altres;

(2) que hang és regular (passat simple i participi de passat: hanged) quan significa "penjar(-se)";

(3) que alguns verbs tenen formes regulars i irregulars: burn (burnt o burned), dream (dreamt o dreamed), learn (learnt o learned)...;

(4) i que lie és regular (lied) amb el significat de "mentir".

 

INFINITIU PASSAT SIMPLE PARTICIPI DE PASSAT TRADUCCIÓ
arise arose arisen sorgir
awake awoke awoken despertar(-se)
be was, were been ésser/estar
beat beat beaten pegar
become became become fer-se
begin began begun començar
bend bent bent doblegar(-se)
bet bet bet apostar
bite bit bitten mossegar
bleed bled bled sagnar
blow blew blown bufar
break broke broken trencar
bring brought brought portar
broadcast broadcast broadcast emetre
build built built construir
burn burnt burnt cremar(-se)
burst burst burst rebentar-(se)
buy bought bought comprar
catch caught caught agafar
choose chose chosen escollir
come came come venir
cost cost cost costar
cut cut cut tallar
deal dealt dealt tractar
dig dug dug cavar
do did done fer
draw drew drawn dibuixar
dream dreamt dreamt somiar
drink drank drunk beure
drive drove driven conduir
eat ate eaten menjar
fall fell fallen caure('s)
feed fed fed alimentar
feel felt felt sentir-se
fight fought fought barallar(-se)
find found found trobar
fly flew flown volar
forbid forbad(e) forbidden prohibir
forget forgot forgotten oblidar(-se['n])
forgive forgave forgiven perdonar
freeze froze frozen gelar(-se)
get got got aconseguir
give gave given donar
go went gone anar(-se'n)
grow grew grown créixer
hang hung hung penjar
have had had haver/tenir
hear heard heard escoltar
hide hid hidden amagar(-se)
hit hit hit pegar
hold held held agafar(-se)
hurt hurt hurt fer mal
keep kept kept guardar
kneel knelt knelt agenollar(-se)
know knew known saber/conèixer
lay laid laid posar
lead led led portar
learn learnt learnt aprendre
leave left left deixar
lend lent lent prestar
let let let permetre
lie lay lain ajeure's
light lit lit encendre('s)
lose lost lost perdre
make made made fer
mean meant meant significar
meet met met trobar(-se)
mistake mistook mistaken equivocar(-se)
overtake overtook overtaken avançar
pay paid paid pagar
put put put posar
read read read llegir
ride rode ridden muntar
ring rang rung sonar
rise rose risen alçar-se
run ran run córrer
say said said dir
see saw seen veure
seek sought sought buscar
sell sold sold vendre('s)
send sent sent enviar
set set set posar
sew sewed sewn cosir
shake shook shaken sacsejar
shine shone shone brillar
shoot shot shot disparar
show showed shown mostrar
shrink shrank shrunk encongir(-se)
shut shut shut tancar(-se)
sing sang sung cantar
sink sank sunk enfonsar(-se)
sit sat sat asseure('s)
sleep slept slept dormir
smell smelt smelt olorar
speak spoke spoken parlar
spell spelt spelt lletrejar
spend spent spent passar/gastar
split split split dividir(-se)
spoil spoilt spoilt fer(-se) malbé
spread spread spread estendre('s)
stand stood stood estar dempeus
steal stole stolen robar
stick stuck stuck enganxar(-se)
sting stung stung picar
strike struck struck pegar
strive strove striven escarrassar-se
swear swore sworn jurar
sweep swept swept agranar
swim swam swum nedar
swing swung swung balancejar(-se)
take took taken agafar
teach taught taught ensenyar
tear tore torn trencar(-se)
tell told told contar/dir
think thought thought pensar
throw threw thrown llançar
understand understood understood entendre
upset upset upset trasbalsar
wake woke woken despertar(-se)
wear wore worn dur (posat)
weep wept wept plorar
win won won guanyar
withdraw withdrew withdrawn retirar(-se)
write wrote written escriure

 

Autor: Miquel Molina i Diez

 


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org