Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:

 


Polseguera

Tests per a aprendre anglès

 

Hi ha tres categories: principiants/bàsic, mitjà i avançat. Cada test es troba sota un d'aquests tres nivells, i conté almenys deu preguntes. Reps un punt per resposta correcta.

A mesura que passe el temps, s'hi afegiran més exàmens. També potser s'ampliaran alguns dels existents.

Títol i descripcióPreguntesVegades fet
Categoria: Principiants
Vocabulary 11122
Revision, Hotchpotch 11500
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
43393
Comparative and Superlative Sentences 111410
The Colours 13435
Word Order 10219
Expressions, and Idioms 21222
Prepositions 30517
Find the odd one out 31596
Numbers 10460
Irregular Verbs 12787
Wh- Question Words 158703
Short Answers 10356
Question Tags 132863
Conditionals: Impossible 10171
Conditionals: Unreal or Improbable 10149
Conditionals: Possible or Real 10726
A, an, some, the 12532
The Present Perfect Simple 106424
The Past Continuous (or Progressive) 102430
The Simple Past 11849
The Present Continuous or Progressive 11991
The Simple Present 12352
To Be 22325
Reflexive Pronouns 111137
Possessive Pronouns 101914
Personal Object Pronouns 102891
Personal Subject Pronouns 142216
Possessive Adjectives 148027
Categoria: Mitjà
Vocabulary 1643
Revision, Hotchpotch 1113
Modal Verbs 115685
Infinitives and -ing forms 10421
Word Order 10103
Indirect Speech 10171
Relative clauses: who, whom, that, which, whose, where 103702
Few, a lot, little, much, many, no, plenty 101226
Enough, too, so, such 106631
Neither, either, none, any, both, all 1015446
The Saxon genitive 10684
So, neither, nor, either 101038
Antonyms, Opposites
The opposite of ... is ...
17170
Comparative and Superlative Sentences 10324
Singular and Plural Nouns
Which one is not correct?
114160
Prepositions 10275
Find the odd man out 1759
Expressions, Idioms 22154
Used to, be used to, get/become used to and would 103511
I wish and if only 102894
Question Tags 12202
Categoria: Avançat
Nombre total d'exàmens: 77


© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org