Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:
 

 


Polseguera

Gramàtica anglesa de nivell avançat pas a pas (English Grammar Step by Step)

 

     UNIT 16 - The key
     A FEW, FEW, A LOT, LOTS, A LITTLE, LITTLE, MANY, MUCH, NO AND PLENTY

1 a (very) few b (very) few c (very) little d (very) few e a little

2 a many/a lot of b many/a lot of c a lot of/many d Much/A lot of e much/a lot of

3 a a few of b No c many/a lot of; a lot/many d a little of; a few of e no

4 a (very) little b a lot of/many c no d Many/A lot of e many/a lot of f much g a lot of h A few/Many/A lot of i (very) few j (very) little k no l (very) much m very much1 n much/a lot o (very) little p no q many/a lot of; many/a lot r a few of s (very) little t a lot of/many u no v many/a lot of w Much/A lot of x no y very; (very) much z much

____________________
1  You may also say He was well/acutely aware of this fact.
Author: Miquel Molina i Diez
Pages: 1 and the key

Potser t'interessarà rebre un arxiu pdf amb les unitats d'aquesta secció perquè pugues estudiar sempre que vulgues. En aquest cas, te'l podem fer arribar per correu electrònic a canvi d'una contribució de 25 euros.

 

   Contents

   Introduction

   Notes

1  Negative and interrogative sentences (Page 2 and the key)

2  Short answers (Page 2 and the key)

3  Question tags (Page 2 and the key)

4  Questions and exclamations (Page 2 and the key)

5  So, neither, nor, either (the key)

6  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel (Page 2 and the key)

7  Verb tenses: forms (Page 2 and the key)

8  Irregular verbs

9  Verb tenses: uses (Page 2, Page 3, Page 4, Page 5 and the key)

10 Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns (Page 2 and the key)

11 The genitive case (the key)

12 Singular and plural nouns (Page 2 and the key)

13 Gender (the key)

14 A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every (Page 2, Page 3 and the key)

15 Neither, not...either, none, not...any, both and all (the key)

16 A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty (the key)

17 Enough, too, so and such (the key)

18 Comparative and superlative sentences (Page 2 and the key)

19 Adjective order (the key)

20 Relative clauses (Page 2 and the key)

21 Do and make (the key)

22 Modal verbs (Page 2, Page 3 and the key)

23 Infinitives, gerunds and present participles (Page 2 and the key)

24 Conditional sentences (Page 2 and the key)

25 Passive sentences (the key)

26 Reported speech (Page 2 and the key)

27 Purpose (the key)

28 Word order (the key)

29 Inversion (the key)

30 Connectors (Page 2 and the key)

31 Prepositions (Page 2, Page 3 and the key)

32 Phrasal verbs (the key)

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org