Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:
 

 


Polseguera

Gramàtica anglesa de nivell avançat pas a pas (English Grammar Step by Step)

 

     UNIT 3 - The key
     QUESTION TAGS

1 a can't I? b can she? c can they? d can't we? e can it?

2 a aren't I?/am I not? b am I? c am I? d aren't I?/am I not? e aren't I?/am I not?

3 a is he? b isn't it? c aren't they? d are there? e aren't there?

4 a haven't you? b hasn't it? c has she? d haven't they? e have I?

5 a don't you? b do you? c don't they? d do you? e don't I?

6 a does he? b doesn't it? c doesn't she? d doesn't it? e does she?

7 a doesn't she? b does she? c aren't I?/am I not? d am I? e have they? f doesn't he? g do they? h does he? i are there? j aren't we? k isn't he? l don't you? m can you? n isn't he? o isn't it? p are they? q does she? r do they? s can they? t doesn't she? u isn't she? v don't you? w does it? x don't they? y do you? z does she?

8 a did she? b didn't it? c didn't it? d did they? e did they?

9 a didn't he? b didn't he? c didn't he? d didn't he? e did it?

10 a was there? b weren't we? c was he? d wasn't she? a weren't they?

11 a is there? b does it? c do I? d does he? e can he?

12 a do they? b was it? c isn't it? d didn't they? e don't they?

13 a wasn't it? b didn't it? c did we? d didn't it? e can I? f didn't he? g doesn't she? h did they? i didn't she? j didn't she? k can I? l does she? m weren't they? n does it? o was he? p didn't I? q does he? r did he? s do you? t did they? u wasn't he/she? v aren't I?/am I not? w am I? x have they? y isn't he? z didn't she?

14 a won't they b won't it? c won't she? d will they? e shall we?

15 a shall we? b shall we? c shall we? d shall we? e shall we?

16 a wouldn't you? b would it? c would he? d would she? e wouldn't she?

17 a will you?1 b will you? c will you? d will you? e will you?

18 a aren't they? b can he? c will they? d is there? e shan't we? f didn't she? g have they? h do I? i will you? j does he? k didn't he? l is it? m did we? n will you? o is it? p wasn't there? q don't they? r do they? s won't they? t hasn't it? u would she? v will you? w wasn't he? x shall we? y aren't I?/am I not? a will you?

19 a could he? b couldn't he? c couldn't she? d could you? e could it?

20 a must they? b must he? c mustn't she? d mustn't we? e must it?

21 a need they? b need we? c need he? d need we? e need we?

22 a has he? b haven't you? c have they? d hasn't it? e haven't we?

23 a hadn't she? b had he? c had she? d had it? e hadn't they?

24 a should he? b shouldn't it? c shouldn't we? d oughtn't I? e shouldn't he?

25 a can we? b isn't he? c are they? d hasn't he? e shouldn't you? f didn't it? g do you? h could they? i does he? j didn't I? k would I? l will you? m will you? n did he? o doesn't she? p wasn't he? q didn't they? r was it? s hadn't we? t oughtn't we? u won't they? v shall we? w must they? x need she? y hadn't they? z won't it?

26 a have you? b don't they? c has he? d was it? e is she? f don't you? g has he? h didn't they? i did he? j did they? k was he? l did she? m is he? n has she? o did it? p didn't she? q did she? r did he? s is he? t did they? u can't he? v have you? w was he? x was he? y did they? z did they?

____________________
1  As seen in foonote 8, other alternatives, such as would you?, could you? may at times be used instead of will you?, but so as to save space and not to make things too complicated, I have only included will you? in this key.
Author: Miquel Molina i Diez
Pages: 1, 2 and the key

Potser t'interessarà rebre un arxiu pdf amb les unitats d'aquesta secció perquè pugues estudiar sempre que vulgues. En aquest cas, te'l podem fer arribar per correu electrònic a canvi d'una contribució de 25 euros.

 

   Contents

   Introduction

   Notes

1  Negative and interrogative sentences (Page 2 and the key)

2  Short answers (Page 2 and the key)

3  Question tags (Page 2 and the key)

4  Questions and exclamations (Page 2 and the key)

5  So, neither, nor, either (the key)

6  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel (Page 2 and the key)

7  Verb tenses: forms (Page 2 and the key)

8  Irregular verbs

9  Verb tenses: uses (Page 2, Page 3, Page 4, Page 5 and the key)

10 Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns (Page 2 and the key)

11 The genitive case (the key)

12 Singular and plural nouns (Page 2 and the key)

13 Gender (the key)

14 A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every (Page 2, Page 3 and the key)

15 Neither, not...either, none, not...any, both and all (the key)

16 A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty (the key)

17 Enough, too, so and such (the key)

18 Comparative and superlative sentences (Page 2 and the key)

19 Adjective order (the key)

20 Relative clauses (Page 2 and the key)

21 Do and make (the key)

22 Modal verbs (Page 2, Page 3 and the key)

23 Infinitives, gerunds and present participles (Page 2 and the key)

24 Conditional sentences (Page 2 and the key)

25 Passive sentences (the key)

26 Reported speech (Page 2 and the key)

27 Purpose (the key)

28 Word order (the key)

29 Inversion (the key)

30 Connectors (Page 2 and the key)

31 Prepositions (Page 2, Page 3 and the key)

32 Phrasal verbs (the key)

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org