Options:
• General Index
• Forum
• Tests
• Castellano
• Català


Sections:
• Basic Vocabulary
• Other English Teaching Materials


English Grammar Step by Step:
• Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Intermediate English Grammar:
• Contents
• Irregular verbs


English Grammar for Beginners:
• Contents
• Unit 1:  A, an, some any and the
• Unit 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unit 3:  Personal pronouns and possessives
• Unit 4:  Reflexive pronouns, the reciprocal pronoun "each other" and object pronouns
• Unit 5:  List of irregular verbs


Other Services:
• Popular Phrases and Sayings
• The Writer's Place
• Hotel Rooms
• Search Engine
• Free Virtual Postcards
• Sponsored Ads
• Chat Rooms

Polseguera

  The main index MAIN
INDEX
Search the database for posts SEARCH
POSTS
Who's Online WHO'S
ONLINE
Log in LOG
IN

Home: Català: Lèxic:
Tipus de perquè en català
 
1603 registered
users

 Mike
User / Moderator

Oct 13, 2008, 6:48 PM

Post #1 of 1
(75260 views)
Shortcut
Tipus de perquè en català Can't Post

Hola a tothom!

Per tal d'animar a participar els usuaris enregistrats i aquells que ho vulguen fer, us plantege la següent pregunta: quants tipus de perquè hi ha en català? Els usuaris enregistrats poden posar preguntes com aquesta perquè altres la contesten. Enregistrar-se i usar el fòrum és de franc.

En català hi ha cinc tipus:

1. El per què interrogatiu, és a dir, el que usem per a fer preguntes:

Per què no ha vigut el Pep avui? (interrogativa directa)
No sé per què no ha vingut el Pep avui. (interrogativa indirecta)


2. El perquè que usem quan contestem una pregunta. Aquest va junt i nota que també porta accent.

El Pep no ha vingut avui perquè es trobava malament.


3. Quan perquè equival a un substantiu, i va precedit de l'article el:

Demà et diré el perquè de la meua decisió.


4. Per + què (relatiu). Sol anar amb noms com ara "el motiu" o "la raó":

El motiu per què va dimitir fou la manca de suport dels seus companys.


5. Quan perquè expressa finalitat:

No vaig dir res a mon pare perquè no s'enfadés. (= No vaig dir res a mon pare perquè no volia que s'enfadara.)


Noteu que la construcció per a què és correcta en català en oracions interrogatives. Compareu les següents preguntes:

- Per a què emprarem aquests coneixements? Són una mica estranys!
- Els emprarem per a fer un amagatall.
(destinació, utilitat)

- Per què emprarem aquests coneixements?
- Els emprarem perquè són efectius
. (causa)


Salutacions,
Mike


(This post was edited by Mike on Jan 21, 2018, 4:44 PM)

 
 


Search for (options)  
© All rights reserved     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org