Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English
• Oculta


Seccions:
• Més recursos


Vocabulari bàsic:
• Índex
• Els colors en anglès
• Mesos i estacions
• Els dies de la setmana
• Nacionalitats


English Grammar Step by Step: • Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Escriu-nos ací
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Diccionaris electrònics i traductors
• Anuncia't amb nosaltres
• Xat en català
Targetes telefòniques


Polseguera
Gramàtica anglesa gratuïta (Bàsic » Mitjà)


A, an, some, any i the


A i an signifiquen un, una indistintament, i s'empren amb noms contables en singular. A es posa quan la paraula següent comence per consonant; an, per vocal.

A cat (Un gat)

An ocean (Un oceà)

An orange bike (Una bicicleta taronja)Observa el exemples següents:

An hour (Una hora --> La h és muda; llavors, hour comença per un so vocàlic.)

A hot dog (Una salsitxa de Frankfurt --> La h es pronuncia ací.)

A university student (Un estudiant universitari --> La u de "university" no té un so vocàlic, sinó que més aviat, consonàntic. Equivaldria a la i catalana en la paraula iogurt.)

An unusual situation (Una situació poc usual o inusual -->La u és una vocal ací.)El plural de a o an és some:

Some cats (Uns gats)

Some oceans (Uns oceans)Some s'usa també per a substantius incontables: some milk (llet, un poc de llet).En negativa i en interrogativa s'utilitza any en comptes de some:

There wasn't any milk. (No hi havia llet o gens de llet.)

Has she sent you any photos? (¿T'ha enviat fotos, cap foto?)Tanmateix, en els casos següents fem servir some en les interrogatives: quan demanem quelcom, quan oferim alguna cosa o quan esperem una resposta afirmativa.

Would you like some coffee? (¿Vols café, un poc de café?)

Is there some ham in the fridge, mum? I'm very hungry. (¿Hi ha pernil dolç a la nevera, mare? Tinc molta fam. --> El parlant demana pernil a sa mare i espera una resposta afirmativa.)L'article definit the (el, la, els, les) s'utilitza per a referir-nos a coses ja introduïdes en el discurs o per a referir-nos a quelcom únic:

A man and a woman were walking along the path. The man was wearing a red jumper and the woman, a pink jacket. (Un home i una dona passejaven pel camí. L'home portava un jersei roig i la dona, una jaqueta rosa.)

I would like to go to the moon. (M'agradaria anar a la lluna.)Some, any i the no es mencionen quan els substantius expressen una idea general:

I love bananas. (M'encisen els plàtans.)

Milk is very good for children. (La llet és molt bona per als xiquets.)Exercicis:


A.  Ompli els espais en blanc amb a, an, some, any o una ratlla (--), si no s'ha d'afegir res.

  1.  I need __________ volunteer to sweep the sitting-room and the kitchen.

  2.  Let's buy __________ grapes for the party.

  3.  May I have __________ water, please?

  4.  There aren't __________ strawberries.

  5.  It was __________ easy exam. Everybody passed it.

  6.  There is __________ lady at the door who asks for you.

  7.  We don't have __________ coke.

  8.  She hasn't got __________ friends

  9.  "Are there __________ trees?"

       "No, there aren't __________ (trees). It's a desert place."

 10.  __________ elephants never forget.B.  Ompli els espais en blanc amb a, an, some, any, the o una ratlla (--), si no s'ha d'afegir res.

  1.  __________ onions aren't in __________ cellar. They are in __________ kitchen.

  2.  __________ whales and __________ elephants are __________ biggest mammals on earth.

  3.  There were __________ books and __________ comics. __________ books were broken, but __________ comics weren't.

  4.  "Could you give me __________ sweets, granny?"

       "Of course, love!"

  5.  I've lost __________ crayons I bought yesterday.

  6.  She hates __________ garlic, but I love it.

  7.  We would like to spend __________ week in Barcelona.

  8.  __________ pollution is destroying __________ earth.

  9.  There isn't __________ apple juice left. Let's buy __________ (apple juice).

 10.  "Did they drink __________ wine?"

       "No, they didn't."


Autor: Miquel Molina i Diez


A.

  1.  a

  2.  some

  3.  some

  4.  any

  5.  an

  6.  a

  7.  any

  8.  any

  9.  any, any

 10.  --B.

  1.  The, the, the

  2.  --, --, the

  3.  some, some, The, the

  4.  some / the (Les dues alternatives són possibles.)

  5.  the

  6.  --

  7.  a

  8.  --, the

  9.  any, some

 10.  some / the (Les dues alternatives són possibles.)


Matèries:
Unitat 1: A, an, some, any i the
Unitat 2: Some, any + body/one, + thing, + where
Unitat 3: Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
Unitat 4: Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
Unitat 5: Llista de verbs irregulars anglesos
© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org