Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English
• Oculta


Seccions:
• Més recursos


Vocabulari bàsic:
• Índex
• Els colors en anglès
• Mesos i estacions
• Els dies de la setmana
• Nacionalitats


English Grammar Step by Step: • Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Escriu-nos ací
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• English Grammar Books
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Diccionaris electrònics i traductors
• Anuncia't amb nosaltres
• Xat en català
Polseguera
Gramàtica anglesa gratuïta (Bàsic » Mitjà)


Els pronoms reflexius, el pronom recíproc each other i els pronoms personals de complement


Els pronoms reflexius es construeixen amb els adjectius possessius de primera i de segona persona (my, your, our) o amb els pronoms personals de complement de tercera persona (him, her, it, them) més self (per al singular) o selves (per al plural). Vegem-los ara:

  myself (jo mateix)

  yourself (tu mateix)

  himself (ell mateix)

  herself (ella mateixa)

  itself (ell mateix o ella mateixa --> animals o coses)

  ourselves (nosaltres mateixos)

  yourselves (vosaltres meteixos)

  themselves (ells mateixos o elles mateixes)S'utilitzen per a indicar que l'acció recau sobre el subjecte de l'oració:

She made this skirt herself. (Ella mateixa es va fer la falda.)

I cut myself when I was peeling a clove of garlic. (Em vaig tallar quan pelava un gra d'all.)Poden també significar "en persona" o "personalment", o dit d'una altra manera, fan d'intensificadors:

The mayor himself spoke for the abolition of the death penalty. (L'alcalde mateix o l'alcalde personalment va parlar a favor de l'abolició de la pena de mort.)

We saw the president himself at the reception. (Vam veure el mateix president o el president en persona a la recepció. --> Nota que ací himself es refereix al president, o sia, al complement directe.)

The queen herself was among the demostrators. (La mateixa reina o la reina en persona era entre els manifestants.)Si diem que Joan escriu a Maria i que Maria escriu a Joan, ens trobem davant una acció recíproca. Aquests tipus d'accions s'expressen amb each other o one another:

They write to each other / one another once a month. (Se escriuen una vegada el més.)En els pronoms personals de complement, l'acció del subjecte recau sobre altres persones: He loves her. Ell l'ama, però potser ella no l'estime a ell. Si diem He and Mary love each other, implica que tots dos s'estimen. He loves himself significa que ell s'estima a si mateix.Exercicis:


A.  Ompli els espais en blanc segons corresponga.

  1.  Ingrid, Paul! Please behave __________.

  2.  The pop star __________ attended the wedding ceremony, as she had promised.

  3.  I sent __________ a letter, but she hasn't replied to __________ yet.

  4.  We send letters to __________ regularly. I get on very well with __________. She's, in fact, my best friend.

  5.  We looked at __________ in amazement, but we didn't say anything.

  6.  Make __________ at home, John. I'll be right back.

  7.  We've known __________ since we were kids. We even were at school together.

  8.  I made a fool of __________ by saying that stupid thing.

  9.  "He hurt __________ when he was playing soccer.

 10.  When you see your sister, give my regards to __________, please.Autor: Miquel Molina i Diez


A.

  1.  yourselves

  2.  herself

  3.  her, me

  4.  each other, her

  5.  each other / one another

  6.  yourself

  7.  each other / one another

  8.  myself

  9.  himself

 10.  her


Matèries:
Unitat 1: A, an, some, any i the
Unitat 2: Some, any + body/one, + thing, + where
Unitat 3: Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
Unitat 4: Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
Unitat 5: Llista de verbs irregulars anglesos


© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org

Sayings
The Writer's Place
Targetes telefòniques
Llista Top Ranking
Anuncis classificats
Enllaços