Opcions:
• Índex general
• Fòrum
• Tests
• Castellano
• English
• Oculta


Seccions:
• Més recursos


Vocabulari bàsic:
• Índex
• Els colors en anglès
• Mesos i estacions
• Els dies de la setmana
• Nacionalitats


English Grammar Step by Step: • Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramàtica anglesa de nivell mitjà:
• Matèries


Gramàtica anglesa per a principiants:
• Índex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Escriu-nos ací
• Frases populars, refranys...
• El racó de l'escriptor
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Diccionaris electrònics i traductors
• Anuncia't amb nosaltres
• Xat en català
Polseguera
Gramàtica anglesa gratuïta (Bàsic » Mitjà)


Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius


Els pronoms personals van davant del verb:

I stayed at home. (Jo em vaig quedar a casa.)

You need another blanket. (Tu necessites una altra manta.)

He wants to buy a new car. (Ell vol comprar-se un cotxe nou.)

She is studying Catalan. (Ella estudia català.)

It barks a lot. (Lladra molt. --> It s'empra per a referir-nos a coses, animals o fenòmens atmosfèrics: It is raining --> Plou.)

We never eat garlic. (Nosaltres mai no mengem all.)

You read a lot. (Vosaltres llegiu molt.)

They are good friends. (Ells o elles són molt bons amic o molt bones amigues.)Tanmateix, en oracions interrogatives el verb o el auxiliar passa davant d'aquests pronoms:

Can you help me? (Pots tu ajudar-me?)

Has she got the comic? (Té ella el còmic?)

Does he write very often? (Escriu ell molt sovint?)Els pronoms personals d'objecte o de complement van darrere del verb o d'una preposició:

She loves me. (M'estima.)

We sent you a letter. (Et vam enviar una carta.)

We went with him. (Vam anar amb ell.)

He adores her. (L'adora.)

I saw it with my own eyes. (Ho vaig veure amb els meus propis ulls.)

They have just invited us to their wedding. (Ens acaben de convidar al seu casament.)

Margaret believes in you. (Margaret confia en vosaltres.)

We don't like them. (No ens cauen bé ells.)Els adjectius possessius precedeixen sempre un nom:

This is my van. (Aquesta és la meua furgoneta.)

Your lorry is very big. (El teu camió és molt gran.)

His house is enormous. (Sa casa és enorme.)

Her face is beautiful. (La seua cara és preciosa.)

Its wing is broken. (La seua ala és trencada.)

Our engagement will be announced tomorrow. (El nostre compromís de casament es farà saber o s'anunciarà demà.)

Your son is very clever. (El teu fill és molt llest.)

Their work was excellent. (El seu treball fou excel·lent.)Usem els pronoms possessius quan no fem menció del nom, és a dir, no els segueix cap nom:

This book is mine. (Aquest llibre és meu.)

This pencil case is yours. (Aquest estoig és teu.)

Mary is a relative of his. (Mary és parent seu.)

I've found hers. (He trobat el seu.)

Ours need watering. (Les nostres necessiten regar-se.)

Yours are bigger than mine. (Els vostres són més grans que els meus.)

These are your notebooks and those are theirs. (Aquests són els vostres quaderns i aquells són els d'ells.)Exercicis:


A.  Completa la tabla següent segons que calga:

Pronoms personals de subjecte: Pronoms personals de complement: Els adjectius possessius: Els pronoms possessius:
I
___
___
___
___
___
you
___
___
you
___
her
___
___
___
___
___
___
his
___
___
our
___
___
___
___
___
___
(res)
___
___
theirs
B.  Posa el pronom personal o el adjectiu o pronom possessiu escaient als espais en blanc.

  1.  Mum, have you seen __________ money-box? I'd like to put a couple of coins in.

  2.  "She met a boy yesterday, and says that she loves __________ deeply."

       "__________ can't love __________ deeply! __________ only met yesterday!

  3.  This is Tom, and this is __________ father.

  4.  "Is there anything __________ can do to help you"

       "No, there isn't anything you can do to help __________."

  5.  That dog is almost never in __________ kennel. __________ doesn't like __________.

  6.  Peter and __________ family do not live in London. __________ say that __________ is too big a city for __________.

  7.  Can you lend __________ __________ rubber, please? I've lost mine.

  8.  __________ house is very small, but comfortable. We love __________.

  9.  __________ son is a very bad student, but __________ daughter is brilliant. We wish __________ would study harder.

 10.  "Please send __________ a postcard when you are on holiday?"

       "Don't worry, mum and dad. We'll send __________ one."

 11.  __________ is raining cats and dogs, so __________ had better stay at home. We can go to the cinema tomorrow.

 12.  "Where shall I put this book?"

       "Put __________ on the table, please."

 13.  "I've just bought some big ice-creams for lunch, mum."

       "Put __________ in the fridge, sweetheart."

 14.  "Is this __________ pen, Peter?"

       "No, __________ isn't __________. __________ is __________."

       "Where is __________, then?"

       "__________ is on the floor!"

       "OK! Thank you."

 15.  This is a picture of __________ house. We've been living there since 1999.

 16.  "How do you know that your neighbours are at home?"

       "Because __________ car is over there."

 17.  "Where is __________ sister, Paul?"

       "__________ sister is at home. __________ is studying for an exam. Would you like me to tell __________ something when I get home?"

 18.  "John and __________ family do not live here any longer."

       "Where do __________ live now?"

 19.  "This table has a missing leg."

       "Here is __________ leg."

 20.  "Can __________ give __________ a glass of water, please? I'm very thirsty."

       "Yes, of course."

Autor: Miquel Molina i Diez


A.

Els pronoms personals de subjecte: Els pronoms personals de complement: Els adjectius possessius: Els pronoms possessius:
I
you
he
she
it
we
you
they
me
you
him
her
it
us
you
them
my
your
his
her
its
our
your
their
mine
yours
his
hers
(res)
ours
yours
theirs
B.

  1.  my

  2.  him, She, him, They

  3.  his

  4.  I, me

  5.  its, It, it

  6.  his, They, it, them

  7.  me, your

  8.  Our, it

  9.  Our, our, he

 10.  us, you

 11.  It, we

 12.  it

 13.  them

 14.  my, it, yours, It, mine, mine, It (o Yours)

 15.  our

 16.  their

 17.  your, My, She, her

 18.  his, they

 19.  its

 20.  you, me<


Matèries:
Unitat 1: A, an, some, any i the
Unitat 2: Some, any + body/one, + thing, + where
Unitat 3: Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
Unitat 4: Els pronoms reflexius, el pronom recíproc "each other" i els pronoms personals de complement
Unitat 5: Llista de verbs irregulars anglesos


© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org

Sayings
The Writer's Place
Targetes telefòniques
Llista Top Ranking
Anuncis classificats
Enllaços