Opcions:
• Õndex general
• FÚrum
• Tests
• Castellano
• English
• Oculta


Seccions:
• Mťs recursos


Vocabulari bŗsic:
• Õndex
• Els colors en anglŤs
• Mesos i estacions
• Els dies de la setmana
• Nacionalitats


English Grammar Step by Step: • Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Gramŗtica anglesa de nivell mitjŗ:
• MatŤries


Gramŗtica anglesa per a principiants:
• Õndex
• Unitat 1:  A, an, some, any i the
• Unitat 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unitat 3:  Els pronoms personals i els adjectius i pronoms possessius
• Unitat 4:  Els pronoms reflexius, el pronom recŪproc "each other" i els pronoms personals de complement
• Unitat 5:  Llista de verbs irregulars anglesos


Altres serveis:
• Escriu-nos acŪ
• Frases populars, refranys...
• El raců de l'escriptor
• English Grammar Books
• Habitacions d'hotels
• Cercador
• Postals virtuals gratis
• Diccionaris electrÚnics i traductors
• Anuncia't amb nosaltres
• Xat en catalŗ
Polseguera
Gramŗtica anglesa de nivell avanÁat pas a pas (English Grammar Step by Step)


     UNIT 1 - The key
     NEGATIVE AND INTERROGATIVE SENTENCES


1 a She cannot/canít swim; Can she swim? b They cannot/canít help you; Can they help you? c We cannot/canít ride a horse; Can we ride a horse? d He cannot/canít drive a lorry; Can he drive a lorry? e It cannot/canít fly; Can it fly?

2 a It is not snowing/It isnít snowing/Itís not snowing; Is it snowing? b They are not working/They arenít working/Theyíre not working; Are they working? c It is not spitting.../It isnít spitting.../Itís not spitting...; Is it spitting...? d She is not worried/She isnít worried/Sheís not worried; Is she worried? e You are not watching.../You arenít watching.../Youíre not watching...; Are you watching...?

3 a I have not/havenít got a farm/Iíve not got a farm ; Have I got a farm? b He has not/hasnít got a lot.../Heís not got a lot...; Has he got a lot...? c They have not/havenít got my help/Theyíve not got my help; Have they got my help? d It has not/hasnít got three eyes/Itís not got three eyes; Has it got three eyes? e We have not/havenít got everything/Weíve not got everything; Have we got everything?

4 a His sisters do not/donít dust...; Do his sisters dust...? b My friends do not/donít wish to...; Do my friends wish to...? c I do not/donít live in London; Do I live in London? d They do not/donít like singing; Do they like singing? e We do not/donít need more dancers; Do we need more dancers?

5 a She does not/doesnít pay...; Does she pay...? b He does not/ doesnít look like...; Does he look like...? c It does not/doesnít dry soon; Does it dry soon? d It does not/doesnít fly; Does it fly? e She does not/doesnít wash down...; Does she wash down...?

6 a It does not/doesnít take time; Does it take time? b He has not/ hasnít got three parrots/Heís not got three parrots; Has he got three parrots? c My car is not being.../My car isnít being.../My carís not being...; Is my car being...? d You cannot/canít mend my watch; Can you mend my watch? e She does not/doesnít love talking...; Does she love talking...? f It does not/doesnít worry him; Does it worry him? g There is not a man.../There isnít a man.../Thereís not a man...; Is there a man...? h They have not/ havenít got all.../Theyíve not got all...; Have they got all...? i They do not/donít look tired; Do they look tired? j There are not/ arenít two...; Are there two...? k We do not/donít need a teacher; Do we need a teacher? l She cannot/canít speak...; Can she speak...? m I do not/donít work in Bristol; Do I work in Bristol? n You cannot/canít play tennis; Can you play tennis? o They do not/ donít swim...; Do they swim...? p She does not/doesnít buy everything; Does she buy everything? q He does not/doesnít always pay...; Does he always pay...? r They do not/donít want to...; Do they want to...? s Margaret is not very.../Margaret isnít very.../ Margaretís not very...; Is Margaret very...? t There is not a lot.../There isnít a lot.../Thereís not a lot...; Is there a lot of bread? u They do not/donít keep...; Do they keep...? v I cannot/ canít speak...; Can I speak...? w They have not/havenít got a bad.../Theyíve not got a bad; Have they got a bad...? x She does not/doesnít play...; Does she play...? y We do not/donít hate...; Do we hate...? z She does not/doesnít feel...; Does she feel...?

7 a Mary did not/didnít go to...; Did Mary go to...? b They did not/ didnít make coffee; Did they make coffee? c I did not/didnít see you...; Did I see you...? d My computer did not/didnít break down; Did my computer break down? e They did not/didnít oversleep...; Did they oversleep...?

8 a John and Margaret did not/didnít enjoy...; Did John and Margaret enjoy...? b It did not/didnít rain...; Did it rain...? c They did not/didnít open...; Did they open...? d She did not/didnít pass...; Did she pass...? e He did not/didnít use...; Did he use...?

9 a There were not/werenít two rivers; Were there two rivers? b There was not/wasnít a...; Was there a...? c He was not/wasnít my...; Was he my...? d They were not/werenít dancing...; Were they dancing...? e You were not/werenít very...; Were you very...?

10 a Tim did not/didnít break the window; Did Tim break the window? b Jane does not/doesnít listen to ...; Does Jane listen to...? c It is not bucketing down/It isnít bucketing down/Itís not bucketing down; Is it bucketing down? d We cannot/canít park here; Can we park here? e She has not/hasnít got a.../Sheís not got a...; Has she got a...? f He does not/doesnít deny it; Does he deny it? g They did not/didnít get married...; Did they get married...? h They did not/didnít come here...; Did they come here...? i She did not/ didnít fry two eggs; Did she fry two eggs? j He did not/didnít help her...; Did he help her...? k They did not/didnít want to...; Did they want to...? l They did not/didnít rob me...; Did they rob me...? m They do not/donít take care...; Do they take care...? n There was not/wasnít an...; Was there an...? o They do not/donít look down...; Do they look down...? p I was not/wasnít fast...; Was I fast...? q His grandmother was not/wasnít wide...; Was his grandmother wide...? r I did not/didnít run into...; Did I run into...? s She does not/doesnít always look ahead; Does she always look ahead? t They do not/donít steal...; Do they steal...? u They are not looking.../They arenít looking.../Theyíre not looking...; Are they looking...? v I did not/didnít come across...; Did I come across...? w We did not/didnít run out...; Did we run out...? x She did not/didnít sleep very well; Did she sleep very well? y It did not/didnít fall to pieces; Did it fall to pieces? z There were not/ werenít plenty...; Were there plenty...?

11 a She has not been.../She hasnít been.../Sheís not been...; Has she been...? b You have not made.../You havenít made.../Youíve not made...; Have you made...? c He has not arrived/He hasnít arrived/ Heís not arrived; Has he arrived? d It has not gone sour/It hasnít gone sour/Itís not gone sour; Has it gone sour? e We have not been.../We havenít been.../Weíve not been...; Have we been...?

12 a He will not get.../He wonít get.../Heíll not get; Will he get...? b Tom will not/wonít drop...; Will Tom drop...? c She will not beat.../She wonít beat.../Sheíll not beat...; Will she beat...? d It will not be.../It wonít be.../Itíll not be...; Will it be...? e She will not ask.../She wonít ask.../Sheíll not ask...; Will she ask...?

13 a He may not speak...; Do you think (that) he will1 speak...?1 b They may not denounce...; Do you think (that) they will denounce...? c We may not stay...; Do you think (that) we will/ shall stay...? d She may not look...; Do you think (that) she will look...? e He may not forgive...; Do you think (that) he will forgive...?

14 a The sky might not be...; Do you think (that) the sky will be...? b It might not be...; Do you think (that) it will be...? c It might not be your aunt; Do you think (that) it is your aunt?/Do you think (that) it will be your aunt? d She might not pass...; Do you think (that) she will pass...? e They might not win...; Do you think (that) they will win...?

15 a He could not/couldnít take...; Could he take...? b We cannot/ canít take...; Could we take...? c She cannot/canít follow...; Do you think (that) she could/will follow...? d I could not/couldnít swim...; Could I swim...? e It cannot/canít be...; Do you think (that) it could be/is too...?

16 a He is not looking.../He isnít looking.../Heís not looking...; Is he looking...? b They did not/didnít put off...; Did they put off...? c She did not/didnít cancel...; Did she cancel...? d We cannot/canít rely...; Can we rely...? e Our plane did not/didnít take off...; Did our plane take off...? f Our plane did not/didnít land...; Did our plane land...? g I do not/donít look...; Do I look...? h You are not a.../You arenít a.../Youíre not...; Are you a...? i It has not/hasnít got.../Itís not got...; Has it got...? j He has not been waiting.../He hasnít been waiting.../Heís not been waiting...; Has he been waiting...? k They will not take.../They wonít take.../Theyíll not take...; Will they take...? l He may not be...; Do you think (that) he is/will be working...? m They did not/didnít complain...; Did they complain...? n It did not/didnít bring her...; Did it bring her...? o It cannot/canít work; Do you think (that) it could/will work? p He does not/doesnít mean it; Does he mean it? q The storm did not/didnít weak him up; Did the storm wake him up? r These old shoes are not/arenít worn out; Are these shoes worn out? s She will not dust.../She wonít dust.../ Sheíll not dust...; Will she dust...? t It might not be foggy...; Do you think (that) it will be...? u There is not a spider/There isnít a spider/Thereís not a spider; Is there a spider? v She is not head.../She isnít head.../Sheís not head...; Is she head...? w They cannot/canít ruin...; Can they ruin...? x He does not/doesnít bully a...; Does he bully a...? y She does not/doesnít buy...; Does she buy...? z They did not/didnít reach...; Did they reach...?

17 a They need not/neednít come...; Must/Need they come...? b He need not/neednít take...; Must/Need he take...? c We need not/neednít finish...; Must/Need we finish...? d She need not/neednít ring...; Must/Need she ring...? e It need not/neednít be done; Must/Need it be done?

18 a They should not/shouldnít grow...; Should they grow...? b He should not/shouldnít go...; Should he go...? c We ought not/ oughtnít to leave now; Ought we to leave now? d They ought not/ oughtnít to free...; Ought they to free...? e She should not/ shouldnít take...; Should she take...?

19 a He would not/wouldnít2 shut...; Would he shut up...? b He would not/wouldnít leave...; Would he leave...? c They would not/wouldnít call...; Would they call...? d She would not/wouldnít resign...? Would she resign...? e His dog would not/wouldnít eat...? Would his dog eat...?

20 a She had not/hadnít3 eaten...; Had she eaten...? b They had not/ hadnít been...; Had they been...? c The clock had not/hadnít stopped...; Had the clock stopped...? d She had not/hadnít read...; Had she read...? e You had not/hadnít watered...; Had you watered...?

21 a He should not/shouldnít bring...; Should he bring...? b There cannot/canít be...; Do you think (that) there could be/is/will be...? c They cannot/canít be wrong; Do you think (that) they could be/are/will be wrong? d She did not/didnít smash...; Did she smash...? e He will not smash.../He wonít smash.../Heíll not smash...; Will he smash...? f She is not getting.../She isnít getting.../Sheís not getting.../Is she getting...? g This is not/ isnít beyond him; Is this beyond him? h He had not/hadnít done...; Had he done...? i She would not/wouldnít forgive...; Would she forgive...? j They do not/donít get...; Do they get...? k They do not/donít drive...; Do they drive...? l She does not/does not drive...; Does she drive...? m They do not/donít detest...; Do they detest...? n He will not be.../He wonít be.../Heíll not be...; Will he be...? o I did not/didnít step...; Did I step...? p They have not/havenít just released.../Theyíve not just released; Have they just released...? q It did not/didnít collapse; Did it collapse? r She did not/didnít swim across...; Did she swim across...? s You need not/neednít come...; Must/Need you come...? t She cannot/canít repair...; Can she repair...? u He has not/hasnít got a.../Heís not got a...; Has he got a...? v It was not/wasnít getting dark; Was it getting dark? w She may not take...; Do you think (that) she will take...? x They might not arrive...; Do you think (that) they will arrive...? y We ought not/oughtnít to stay here; Ought we to stay here? z The man with a pistol did not/didnít scare...; Did the man with a pistol scare...?

____________________
1  Contractions are possible: Do you think (that) heíll speak...?
2  Heíd not shut... is much less usual.
3  Sheíd not eaten... is far less usual.
Author: Miquel Molina i Diez

     Pages: 1, 2 and the key

   Contents
   Introduction
   Notes
1  Negative and interrogative sentences (Page 2 and the key)
2  Short answers (Page 2 and the key)
3  Question tags (Page 2 and the key)
4  Questions and exclamations (Page 2 and the key)
5  So, neither, nor, either (the key)
6  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel (Page 2 and the key)
7  Verb tenses: forms (Page 2 and the key)
8  Irregular verbs
9  Verb tenses: uses (Page 2, Page 3, Page 4, Page 5 and the key)
10 Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns (Page 2 and the key)
11 The genitive case (the key)
12 Singular and plural nouns (Page 2 and the key)
13 Gender (the key)
14 A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every (Page 2, Page 3 and the key)
15 Neither, not...either, none, not...any, both and all (the key)
16 A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty (the key)
17 Enough, too, so and such (the key)
18 Comparative and superlative sentences (Page 2 and the key)
19 Adjective order (the key)
20 Relative clauses (Page 2 and the key)
21 Do and make (the key)
22 Modal verbs (Page 2, Page 3 and the key)
23 Infinitives, gerunds and present participles (Page 2 and the key)
24 Conditional sentences (Page 2 and the key)
25 Passive sentences (the key)
26 Reported speech (Page 2 and the key)
27 Purpose (the key)
28 Word order (the key)
29 Inversion (the key)
30 Connectors (Page 2 and the key)
31 Prepositions (Page 2, Page 3 and the key)
32 Phrasal verbs (the key)


© Tots els drets reservats    www.polseguera.org  (Polseguera)    info@polseguera.org

Sayings
The Writer's Place
Targetes telefÚniques
Llista Top Ranking
Anuncis classificats
EnllaÁos