Opcions:
• English
• Oculta
 
Seccions generals:
• Fòrum
• Tests
 
Gramàtica anglesa per a principiants: • Índex
 
Gramàtica anglesa de nivell mitjà: • Matèries
 
English Grammar Step by Step: • Contents
• Notes
 
Altres serveis:
 

 


Polseguera

Gramàtica anglesa de nivell avançat pas a pas (English Grammar Step by Step)

 

     UNIT 14 - The key
     A, AN, SOME, ANY, NO, NOT, NONE, EACH, EVERY AND THE; COMPOUNDS OF SOME, ANY, NO AND EVERY

1 a a b a c an d an e a

2 a some b some c some d some e some

3 a an b a c a d an e a

4 a an b a c an d an e a

5 a some b some c some d some e some

6 a an b a c a d a e some/a f some (powder)/a (vegetable or plant) g a h some i some j some k some l an m a n a o some p a q a1 r an s an t a u an v a w an x an y some z a

7 a any b any c any d any e any

8 a some b some c any d some e any/some

9 a any b any c any d any e any

10 a any b some/any c any d any e any

11 a a b some c some d a e any f any g Some h some i A; an j a k a l any/some m some n a o an p a q An; a r any/some s a t some; some u a v a w a x any y any z a

12 a any of b some of c Some of d any of e some of

13 a any b Any of c any d any e Any

14 a Some b some c some d some e some

15 a any b any c any d some e some

16 abcde

17 a a/any b any/a cde a f (some) g any/a h any i an j any of kl (any); some/any; some m Some; An n some; A o any/a p any of q some r a s an t a u Some of v any of; any w an x some of y any z (any)

18 a no; none; any b no c No d no; none; any e Not

19 a some b some c Some d some e some

20 a some b some c some d some e some

21 a Some b some c Some d some e Some

22 a Some b no c any d some e Some f some g some h Some i some of j any k no l any of m any/a n some; some o any; any; some p an q some; any r (any) s some t some u Not v an wx any of y An; a z a; a; a

23 a each/every b each/every c Each d every/each e every

24 a each of b each c each d Each of e Each

25 a a b a c Each d some of e some f each of g every/each h any i a j an k any l any m Any of n no o each/every p every q any of r each; a s a; — t each u any of v any; none w some x Some y each; a z (any)

26 a anybody/anyone b anything c something d anywhere e something

27 a nowhere b anywhere c nothing d anything e Nobody/No-one/No one

28 a Everything b Everybody/Everyone c everything d everywhere e Everybody/Everyone

29 a everything; everything/anything; anybody/anyone b everywhere; some c a d a e each; every/each f a gh (any) i something j a/any k any l no; a m No n Anybody/Anyone; anybody; anybody/anyone o some; each; nobody/no-one/no one p anywhere q Anywhere; no r a; a s an; nobody/no-one/no one/nothing t Everything; a u Each/Some of; everybody/everyone; an v some w anything; anything x anybody/anyone y Some; a; a z no; everything; everything; everything

30 a the; the; the b The c the d the; the e The; the

31 a The; the b some c the d a; The e any

32 abc —/any de —/any

33 a The/A b The/An c The; the (or A; a) de The/An

34 a the b the c —; the d something; the e The f the g Nobody/No-one/No one; a h the ijk every l each m (any); any/some n the o no p Nobody/No-one/No one; anywhere; the q any of; a r the s A/The t each u everything/anything; the v some, a w (any); some x a y anything z The

35 a The b The c (The) d (The) e The

36 a The b The c The d The; the e the

37 a the bcd the e The

38 abc the de

39 a (The); the; the bcd Some of; the; the; the e The; some f a; some; any; none g The; a h something i (any); — j a; every; each k the l the; — mn —; an o the; the; the/a p The q Anybody/Anyone; anything rs Each of; one; each t nobody/no-one/no one; the; Everybody/Everyone u Some; a v anywhere w any; an x anything; — y Not; a z

40 a —; — bc the de —; —

41 a the b The c The d The e The

42 a The b The c the de the

43 a The b The c The de

44 abc the d The; the; — e —; the; — f The; — g The; —; — h The i The j everywhere; the k No; the l a m some n The; —; — o The; the p Somebody/Someone q no r the; —; —; —; — s a; — t The; — u The; — v Some of; the; (some); the w any x nothing; — y a; — z everywhere; the; some

45 a The b The c the d the e The

46 abcde

47 a The b The c The d The e the

48 a the; the b —; the; —; —; — c a; — d The; the ef —; The g The; the h (some); any; none i —; a j (any) k any of l The; the m —; the n the; —; the o The pq —; a rs any of; — t The; the u The; — v The; the; the; the w a; the; nowhere; no; somewhere; the; a x —; the; the; the; the y The; — z the

____________________
1  A hare = one hare; some hare(s) = more than one. See also unit 12, section 11.
Author: Miquel Molina i Diez
Pages: 1, 2, 3 and the key

Potser t'interessarà rebre un arxiu pdf amb les unitats d'aquesta secció perquè pugues estudiar sempre que vulgues. En aquest cas, te'l podem fer arribar per correu electrònic a canvi d'una contribució de 25 euros.

 

   Contents

   Introduction

   Notes

1  Negative and interrogative sentences (Page 2 and the key)

2  Short answers (Page 2 and the key)

3  Question tags (Page 2 and the key)

4  Questions and exclamations (Page 2 and the key)

5  So, neither, nor, either (the key)

6  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel (Page 2 and the key)

7  Verb tenses: forms (Page 2 and the key)

8  Irregular verbs

9  Verb tenses: uses (Page 2, Page 3, Page 4, Page 5 and the key)

10 Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns (Page 2 and the key)

11 The genitive case (the key)

12 Singular and plural nouns (Page 2 and the key)

13 Gender (the key)

14 A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every (Page 2, Page 3 and the key)

15 Neither, not...either, none, not...any, both and all (the key)

16 A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty (the key)

17 Enough, too, so and such (the key)

18 Comparative and superlative sentences (Page 2 and the key)

19 Adjective order (the key)

20 Relative clauses (Page 2 and the key)

21 Do and make (the key)

22 Modal verbs (Page 2, Page 3 and the key)

23 Infinitives, gerunds and present participles (Page 2 and the key)

24 Conditional sentences (Page 2 and the key)

25 Passive sentences (the key)

26 Reported speech (Page 2 and the key)

27 Purpose (the key)

28 Word order (the key)

29 Inversion (the key)

30 Connectors (Page 2 and the key)

31 Prepositions (Page 2, Page 3 and the key)

32 Phrasal verbs (the key)

© Tots els drets reservats     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org